نگاه به همجنس

استفتائاتدسته بندی: فقهینگاه به همجنس
سؤال:

آیا نگاه زن به زن غیر محجبه حرام است؟

پاسخ:

نگاه زن به غیر از عورتین زن جایز است.