وظیفه اصلی امام معصوم علیه السلام

استفتائاتدسته بندی: اعتقادیوظیفه اصلی امام معصوم علیه السلام
سؤال:

کار امام دقیقا چیست؟

رخداد معجزات؟

احیاء قلوب؟

هدایت خلق؟

پاسخ:

وظیفه اصلی امام هدایت خلق است.

پاسخ:

وظیفه اصلی امام هدایت خلق است.