پرداخت صدقات واجب یا مستحب به شخص گنهکار

استفتائاتدسته بندی: خمس و زکاتپرداخت صدقات واجب یا مستحب به شخص گنهکار
سؤال:

دادن صدقۀ واجب یا مستحب به محتاجی که به خدا و امامان، بد می‌گوید ایرادی دارد؟

پاسخ:

بنابر احتیاط واجب صدقات واجبه را نمی‌‌توان به کسی که گناه کبیره انجام می‌دهد پرداخت کرد
و پرداخت صدقات مستحبی به فقیر شیعه مانعی ندارد ؛البته باید او را از گناه و بدزبانی بازداشت.