پرداخت فطریه در غیر شهر محل سکونت

استفتائاتدسته بندی: خمس و زکاتپرداخت فطریه در غیر شهر محل سکونت
سؤال:

افرادی که شب عید فطر در غیر شهر و یا کشور خود هستند آیا باید در همانجا فطریه را بپردازند و یا کنار بگذارند هر وقت به محل خود رسیدند بپردازند؟

پاسخ:

بنابر احتیاط واجب نباید زکات فطره را به شهر دیگری ببرد؛ مگر آنکه در محل خود مستحقی پیدا نکند.