کفاره افطار عمدی روزه برای کودکان نوبالغ

استفتائاتدسته بندی: فقهیکفاره افطار عمدی روزه برای کودکان نوبالغ
سؤال:

کودکانی که تازه به سن بلوغ می‌رسند بعضاً درک درستی از روزه ندارند و گاهی در بین روز آب یا غذا می‌خورند. حال بعداً علاوه بر قضا، کفارۀ افطار عمد برعهدۀ ایشان می‌آید؟

پاسخ:

اگر جاهل به مسأله باشد کفاره ندارد.