کوتاه نکردن شارب

استفتائاتدسته بندی: اعتقادیکوتاه نکردن شارب
سؤال:

مى گویند اگر سبیل به اندازه اى بلند باشد که داخل دهان بشود، حرام است. آیا این گفته صحیح است؟

پاسخ:

در فرض مذکور کراهت دارد.