کیفیت ادای نذر نماز مستحبی

استفتائاتدسته بندی: فقهیکیفیت ادای نذر نماز مستحبی
سؤال:

اگر فردی نماز مستحبی را بانذر برخود واجب کند:

۱. آیا میتواندآن را نشسته بخواندیا مخیر است؟

۲. اگر دراینکه رکعت اول یادوم است شک کند طبق نماز واجب نمازش باطل است یاطبق نماز مستحبی بنا را بر طرفی که به نفع اوست بگذارد؟

پاسخ:

۱. تعلق نذر در کیفیت انجام نماز اثری ندارد. 
۲. احتیاط در اعاده است.