استفتائات

استفتائاتدسته بندی: فقهی

تصرف در ملک مجاور با ساخت وساز

شخص الف قطعه زمینی را خریداری نموده و موقع ساختن مسکن اشتباهاً در ملک مجاور اقدام به احداث بنا نموده و بعد از تکمیل ساختمان متوجه شده تصرفات وی در ملک همسایه بوده است اینک صاحب ملک اصرار بر خلع ید و قلع و قمع مستحدثات دارد و در صورت قلع و قمع مستحدثات، متصرف …

شک در نیت تکبیر نماز

نمازگزاری تکبیره الاحرام می‌گوید و شک می‌کند تکبیره الاحرام اول نماز است که رکن است و بعدش تازه حمد وسوره بخواند یا این که تکبیره الاحرام قبل رکوع است و باید رکوع برود بنا به اصل، آن رو تکبیره الاحرام اول حساب می‌کند و شروع به خواندن حمد می‌کند در وسط حمد یقین می‌کند که …