استفتائات

استفتائاتدسته بندی: فقهی

حکم مهریه بعداز وفات زوجه

همسرم بعد ۳۰ سال زندگی مشترک فوت کرده با توجه باینکه در زمان حیاتش مطالبه ایی از بابت مهریه اش نداشته و با توجه باینکه وراث هم مطالبه ایی و ادعایی از بابت مهریه مادرشان از من پدر ندارند آیا بنده مدیون شرعی و اخلاقی نسبت به ورثه که پسرم و دخترم می‌باشند هستم؟ آیا …