شماره ۲۲: بى رغبتى به عبادت؛ یکى از نشانه ‏هاى اهل دنیا

akhlaq22