شماره ۲۳: آرزوى دراز؛ دیگر نشانه اهل دنیا

akhlaq23