شماره ۳۶: پر گناهیم امّا نه از روى طغیان

akhlaq36