شماره ۳۸: از ما گناه از خداوند پرده پوشى

akhlaq38