شماره ۳۹: بسپار امور را به او، این است معناى توکّل

akhlaq39