شماره ۴۰: جز تکیه بر آستان دوست؛ چه راهى در پیش روست ؟

akhlaq40