شماره ۵۷: پرده پوشى و رحمت، صفات حضرت احدیّت

akhlaq57