شماره ۵۸: نعمت از سوى اوست، این است معناى شکر

akhlaq58