شماره ۶۰: شناخت منعم، شکر است و مزید نعمت

akhlaq60