شماره ۶۶: عمل به دستورات، دستیابى به رفیع درجات

akhlaq66