شماره ۷۸-۷۹: برکندن دل از دوستى دنیا؛ گامى براى محبّت خدا

akh_78