به سوى معرفت ۱۰۷: داناى حقیقت، دور است از معصیت

kasha107