به سوى معرفت ۱۲: وهّابى! بِدان توسّل و شفاعت پیام قرآن

kashan12