به سوى معرفت ۱۴۸: تجسیم و تشبیه، دروغ‏هایى بدون توجیه

kasha148