به سوى معرفت ۱۵۱: آغوشى گشوده در پیشواز اندوه و ناله

kasha151