به سوى معرفت ۱۵۴: مقایسه دو مذهب در توصیف حضرت ربّ

kasha154