به سوى معرفت ۱۵۶: ضرورى دین است، تبرّى از ظالمین

kasha156