به سوى معرفت ۱۵۷: غرض از خلقت، ظهور خاتم رسالت

kasha157