به سوى معرفت ۲۳: دلیل بر امامت، علم و اجابت دعوت

kashan23