به سوى معرفت ۳۰: وعده عقاب، به برخى اصحاب

kashan30