به سوى معرفت ۳۵: تأمّل در قرآن و شناخت پیشگامان

kashan35