به سوى معرفت ۴۱: عدالت با توهین به صاحب شریعت ‏صلى الله علیه وآله؟!!

kashan41