به سوى معرفت ۴۶: بیعت کنندگان رضوان و گناهان فراوان

kashan46