به سوى معرفت ۵۴: منع تدوین سنّت، آغاز انحراف در شریعت

kashan54