به سوى معرفت ۷۵ : بهره‏ مند از وحى را چه حاجت به مشورت؟

kashan75