به سوى معرفت ۷۹: تبیین عصمت، در بیانى از مقام امامت

kashan79