مارس, 2018

  • 10 مارس

    ایام فاطمیه، فرصت تولی و تبری

    ایام فاطمیه، هم فرصت تولّی است و هم تبرّی. فرصتی است تا بتوانیم پستی‌ها، قدرت‌طلبی‌ها و پلیدی‌های این تاریخ ۱۴۰۰ ساله را دریابیم و با تبرّی و بیزاری ازین رذیلت‌ها، به سوی روشنایی و نور حرکت کنیم  از جلسات اعتقادی آیت الله یثربی مدظله