دسامبر, 2018

  • 29 دسامبر

    التزام عملی رسول اکرم به محتوای دعوت شان

    حضرت آیت الله یثربی مدظله در دویست و هفتاد و سومین جلسه از سلسله جلسات به سوی معرفت، التزام عملی به محتوای پیام را از جمله ویژگی های دعوت صحیح از سوی رسولان و پیام آوران برشمردند. این جلسه که در شامگاه چهارشنبه، ۵ دی ۱۳۹۷، مطابق با ۱۸ جمادی …