بیانات آیت الله یثربی در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه اصفهان

حضرت آیت الله یثربی در ادامه سفر به استان اصفهان با جمعی از دانشجویان واساتید دانشگاه های اصفهان دیدار نمودند. در آغاز مراسم که در خانه حکمت اصفهان برگزار شد، حجت الاسلام دکتر شاه نظری، معاون فرهنگی دانشگاه اصفهان، طی سخنان کوتاهی، ضمن معرفی استاد معظم، از ایشان برای سخنرانی با موضوع عقل و شریعت دعوت نمودند.

آیت الله یثربی در این سخنرانی، ابتدا با اشاره به بعثت انبیاء در طول دوران رشد بشریت، هدف این ارسال های پی درپی را بازگرداندن انسان ها به فطرت و روشن ساختن چراغ دانش با کمک حجت باطنی وعقل دانستند.

ایشان سپس برای تبیین رابطه عقل و شریعت، با بیان دوگانه تاسیس و امضاء در احکام دین، جایگاه عقل و بنای عقلا در احکام شرعی را توضیح دارند.

ایشان اغلب مناسبات حوزه عمومی و تنظیم این حوزه و دانش های مربوط به آن را امضایی و در رابطه مستقیم با بنای عقلاء دانستند.

 در بخش نهایی سخنرانی استاد معظم ناظر به پرسش های مطرح شده از سوی اساتید، رویکرد افراطی در اسلامی سازی دانش های تجربی و نیز علوم انسانی را نقد کرده و توضیحاتی در خصوص نگاه حداقلی و حداکثری به نصوص و حوزه عمومی ارائه نمودند.