رسول الله صلی الله علیه وآله تعامل با بزرگان جامعه، اصحاب و دشمنان