● نا امیدی کافران از دین اسلام چگونه ایجاد شد؟

● ناامیدی کافران از دین اسلام
چگونه ایجاد شد؟
عید غدیر، عیدالله الاکبر

● از بیانات
آیت الله یثربی مدظله