اقامه فاطمیه به چه معنی است؟ اثر مخالفت و تضعیف شعائر فاطمیه چیست؟

● اقامه فاطمیه به چه معنی است؟ اثر مخالفت و تضعیف شعائر فاطمیه چیست؟

● از بیانات
آیت الله یثربی مدظله