شرافت و بزرگی شب نیمه شعبان

شرافت و بزرگی شب نیمه شعبان
از بیانات
آیت الله یثربی مدظله