احکام وصیت به ثلث مال

استفتائاتدسته بندی: ارث و وصیتاحکام وصیت به ثلث مال
سؤال:

۱.اگر فردی که نماز وروزه قضا ندارد وصیت کند که برایش قضا کنندآیا واجب است؟

۲.اگرثلثی که میت برای نماز وروزه وصیت کرده مثلا به اندازه دویست سال بشود آیا باید درمورد وصیت خرج شود یاحکم دیگری دارد مثلابه ورثه برسد؟

پاسخ:

۱. از ثلث مال باید به وصیت عمل شود.
۲. باید طبق وصیت عمل شود.