ادعای ازدواج در زمان عده

استفتائاتدسته بندی: فقهیادعای ازدواج در زمان عده
سؤال:

مردی بازنی ازدواج کرده و بعد از ۶ سال و دو فرزند، زن گفته من صیغه ی کسی بودم وعده نگه نداشتم وبا تو ازدواج کردم، فی الحال تکلیف این زن وشوهر وبچه ها چیست؟

پاسخ:

در مفروض سؤال ادعای زن پذیرفته نمی شود.