ازدواج با زن زناکار

استفتائاتدسته بندی: فقهیازدواج با زن زناکار
سؤال:

من با خانومی که زنا میده صیغه موقت یک ساعت انجام دادم آیا گناه کردم؟

پاسخ:

نکاح زانیه مانعی ندارد اگر چه کراهت شدیده دارد.