اقتدا به مأموم

استفتائاتدسته بندی: فقهیاقتدا به مأموم
سؤال:

۱. اقتدا به مامومی که خود به دیگری اقتدا کرده چه صورتی دارد.

۲. اگرفردی چنین نمازی خوانده باشد باید اعاده کند؟

پاسخ:

۱. جایز نیست.
۲. باید نماز را اعاده کند.