الزام زوج به طلاق

استفتائاتدسته بندی: فقهیالزام زوج به طلاق
سؤال:

۱. آیا الزام زوج به طلاق زوجه از سوی حاکم شرع، در صورت عدم تمکین و نشوز مستمر زوجه دارای وجاهت شرعی است؟

۲. در صورت بذل مهریه زوجه در قبال طلاق و عدم قبول بذل از سوی زوج و با وجود بقای عدم تمکین و نشوز زوجه، وضعیت شرعی الزام زوج به طلاق زوجه چگونه است؟

۳. آیا صِرف ادعای زوجه مبنی بر کراهت از زوج، موجب عسر و حرجِ منجر به الزام زوج به طلاقِ مورد درخواست زوجه از حیث شرعی خواهد شد؟

پاسخ:

۱و۲ . الزام به طلاق در صورت تحقق عسر و حرج برای زوجه و امتناع زوج از طلاق است.
۳. این امر منوط به احراز حاکم شرع است.