انصراف وارث از ارث قبل از فوت موّرث

استفتائاتدسته بندی: ارث و وصیتانصراف وارث از ارث قبل از فوت موّرث
سؤال:

۱. اگر ورثه طبقه اول ارث قبل ازفوت مورث قبول کنند که ارث نبرند و از این حق خود را محروم کنند بعد فوت مورث ارث به دیگر طبقات می رسد؟

۲. بعض یا تمام ورثه قبل یا بعد فوت مورث میتوانند مدعی ارث بری شوند؟

پاسخ:

۱. قبل از فوت مورث چنین حقی برای ورثه ثابت نیست وبعد فوت مورث، ارث به طبقات دیگر نمی رسد.
۲. قبل از فوت مورث کسی نمی تواند مدعی ارث شود اما بعد از فوت او ، به ترتیب طبقات ارث، می توانند مدعی ارث شوند.