به هم خوردن نماز جماعت در صورت عجز امام

استفتائاتدسته بندی: فقهیبه هم خوردن نماز جماعت در صورت عجز امام
سؤال:

اگرامام جماعت از ادامه جماعت عاجز یا منصرف شود مثلا نتواند بایستد یا فاقد طهارت شود یا از هوش برود یافوت کندویا..

آیا میتوان گفت هر کدام ازمامومین مخیرند که نیت فرادی کنند و یا به دیگری عدول دهند وفرد دیگر امام شود؟

پاسخ:

در فرض مذکور مامونین بین نیت فردای و عول به فرد دیگری که صلاحیت امامت جماعت را داراست مخیرند.