تلقین میت توسط نزدیکان او

استفتائاتدسته بندی: فقهیتلقین میت توسط نزدیکان او
سؤال:

خواندن تقلین میت توسط پسر بر والدین خود اولی است یا نهی شده؟پسر بخواند بهتر است یا غریبه؟

پاسخ:

طبق روایات وارده، اولی الناس به میت در تلقین او مقدم است.