حریم طریق عمومی

استفتائاتدسته بندی: فقهیحریم طریق عمومی
سؤال:

آیا شارع عام حریم دارد یا خیر؟ و در صورتی که حریم داشته باشد چه مقدار است؟

پاسخ:

این موضوع موکول به عرف است.